ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A BATERIÍ

Informace o zajištění zpětného odběru elektrozařízení pro odběratele

Vážení zákazníci, ekologickou likvidaci námi dodávaných výrobků podle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, a dle prováděcích vyhlášek tohoto zákona,
zajišťujeme prostřednictvím spolupráce s kolektivním systémem provozovaným
společností k tomu určenou.
Na každém elektrozařízení či v návodu na použití je uveden symbol přeškrtnuté
popelnice. Jeho význam spočívá v tom, že tento výrobek nesmí být po ukončení jeho
životnosti vyhozen do popelnice se směsným odpadem, ale musí být odevzdán na
místa k tomu určená, tedy ke zpětnému odběru, tak, aby byla zajištěná jejich
ekologická likvidace.

Jak se zbavit starého elektrozařízení?

Sběrná místa:
Po ukončení životnosti zakoupeného výrobku je nezbytné ho odevzdat na místo zpětného odběru. Jedním z míst zpětného odběru je centrála naší společnosti LIFTEC CZ a.s. na adrese Počernická 272/96, 108 00 Praha 10-Malešice. Při odevzdání elektrozařízení Vám na vyžádání vystavíme doklad o jeho převzetí k ekologické likvidaci.
Seznam dalších míst zpětného odběru odpadních elektrozařízení je k dispozici na webové stránce Ministerstva životního prostředí (https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro/) nebo můžete využít sběrná místa společnosti REMA Systém (https://www.rema.cloud/o-nas#sberna-mista).
V případě potřeby je možnost se poradit na bezplatné lince Chytré recyklace 800 976 679. Aby elektrozařízení mohla být recyklována, musí se odevzdávat v nedemontovaném stavu. Proto výrobek nerozebírejte, ale odevzdejte jej kompletní.

Proč recyklovat?

Pokud elektrozařízení skončí na skládce, může poškodit či ohrozit životní prostředí a lidské zdraví, neboť může obsahovat množství nebezpečných látek. Použitá elektrozařízení navíc mohou obsahovat řadu vzácných materiálů, které je možné opětovně použít a tím šetřit přírodní zdroje a současně omezovat zatěžování prostředí škodlivinami.
Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. V tomto ohledu je úloha spotřebitelů a dalších konečných uživatelů elektrozařízení nezastupitelná, neboť svým zodpovědným přístupem a odevzdáváním odpadního elektrozařízení na místech k tomu určených významně přispívají k ochraně životního prostředí a lidského zdraví. Zodpovědným přístupem k nakládání s vysloužilým elektrozařízením šetříte životní prostředí nás všech.

Recyklujte s námi